Leestijd 3 - 4 min
Samenwerking met regulier onderwijs
Symbiose Korenaer Stevensbeek en vmbo Metameer
Vijf leerlingen van De Korenaer Stevensbeek volgen lessen bij de naastgelegen school Metameer. In het reguliere vmbo draaien zij mee in de reguliere klas. Na een proefperiode gaan nu meer leerlingen meedraaien bij de buren. Zij kunnen daar een ‘gewoon’ vmbo-diploma halen.

Twee scholen, twee culturen: dat moet allemaal samenkomen als je elkaars leerlingen les gaat geven. En dat levert mooie dingen op in Stevensbeek.
Leerlingen van De Korenaer Stevensbeek die dat aankunnen, volgen een aantal lessen in het reguliere vmbo. En Metameer-leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag, krijgen les van docenten van De Korenaer.

Leerkracht Bas van De Korenaer Stevensbeek, ondersteuner Richard van het samenwerkingsverband en Dave van Metameer werken intensief samen.

Drempelverlagend voor stap naar mbo

“Voor leerlingen die zelfstandig en weerbaar genoeg zijn, is het een mooie kans om het reguliere vmbo te ervaren”, vindt leerkracht en mentor Bas. Hij ziet het ook als mooie drempelverlagende ‘tussenstap’ op weg naar regulier vervolgonderwijs in het mbo. “Het is motiverend dat leerlingen een regulier diploma kunnen halen. Ook ouders zijn daar blij mee.”
Beide scholen werken al langer samen, maar dit schooljaar startte een serieuze pilot, als groeimodel op weg naar structurelere ‘symbiose’. “Het levert de leerlingen die meedoen veel op”, merkt Bas. “In de eerste plaats veel zelfstandigheid.”

Andrzej doet de theoretische leerweg in het vmbo bij De Korenaer Stevensbeek en volgt Duits bij Metameer. “Dat heb ik als extra vak gekozen. We gaan wel vaak naar Duitsland, dus het leek me handig. In de toekomst wil ik ook natuur- en scheikunde gaan volgen. In het begin was het even spannend in zo’n nieuwe klas, maar iedereen doet echt heel gewoon tegen mij. Ik mag iedereen, iedereen mag mij.”

Handelingsgerichte begeleiding

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving investeert ook in de samenwerking. Begeleider Richard kan namelijk tijd steken in de begeleiding van leerlingen en de docenten. “Ik help docenten van Metameer om goed in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en geef handelingsgerichte adviezen.”
Zo wordt gaandeweg gewerkt aan expertisevergroting en dat komt álle leerlingen ten goede. “Onze leerlingen laten helemaal niet zoveel ander gedrag zien dan sommige leerlingen van Metameer”, constateert Bas.
Waar de pilot ook aan bijdraagt: positievere beeldvorming over en weer. En dan kom je écht mooie dingen tegen, vindt Richard. “Je ziet steeds meer gedeelde verantwoordelijkheid. Er zijn echt docenten die hart hebben voor dit project en de leerlingen die eraan meedoen.”

Over een jaar?

Als we een jaar verder zijn? “Dan hoop ik dat we samen het hoogst haalbare bieden voor ieder kind”, zegt Richard. “Ik hoop dat het dan heel normaal is dat onze leerlingen bij Metameer rondlopen en dat zij daar niet anders zijn dan de rest.”

Richard Herni is vanuit het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en omgeving begeleider bij vmbo-school Metameer, om de symbiose te ondersteunen. Hij begeleidt leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die lessen volgen en de vmbo-docenten die de lessen geven. “Wat directie en coördinatoren bedenken, probeer ik te stroomlijnen op de werkvloer.”

Bas van der Heide is docent en mentor bij De Korenaer Stevensbeek. Hij is kartrekker van de pilot die moet leiden tot méér samenwerking tussen voortgezet speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs. Hij coacht de leerlingen die voor een aantal lessen richting de buren gaan. “Iedere leerling wil ‘normaal’ zijn en dan is een gewoon diploma halen natuurlijk motiverend.”

Dave Arts, teamleider van de vmbo-bovenbouw: “Het zit in ons DNA om zo breed mogelijk passend onderwijs te bieden. Voor ons past deze samenwerking dus prima, zeker omdat de begeleiding die Richard biedt zich ook richt op onze docenten. Hoe kunnen zij omgaan met leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs? Wat zijn hun behoeftes en hoe speel je daarop in? Die vragen zijn vaak helemaal niet zo anders dan de vragen van onze leerlingen. Alle leerlingen hebben er dus baat bij dat onze docenten hun vaardigheden verder ontwikkelen. En het is mooi dat wij vso-leerlingen kans bieden op een volledig vmbo-diploma én dat wij onze leerlingen die dat nodig hebben specialistische ondersteuning op De Korenaer kunnen bieden.”

De Korenaer Stevensbeek verzorgt binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan jongeren van 12 tot 20 jaar.

De school is specialist in de begeleiding van jongeren met autisme. Die kunnen zich met de juiste, positieve begeleiding prima ontwikkelen.

Het team biedt leerlingen perspectief, samen met jongeren zelf, hun ouders, jeugdhulp, bedrijfsleven én regulier onderwijs. Met de naastgelegen vmbo-school Metameer werkt De Korenaer intensief samen.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Samen betekenisvol leren - sectorkrant Zuid mei 2019
relevante categorieën aansluiting arbeidsmarkt, doorgaande leerlijnen, passend onderwijs